زیرساخت های شهری با مقدار جمعیت، متناسب نیست

به گزارش وبلاگ دلگرمی، خبرگزاری خبرنگاران- رییس کمیسیون محیط زیست شورا گفت: کلید حل بسیاری از مسائل در دست دولتمردان، سیاستگزاران محلی و مدیران شهری است.

زیرساخت های شهری با مقدار جمعیت، متناسب نیست

به گزارش خبرگزاری وبلاگ دلگرمی، مهدی پیرهادی امروز در نخستین نشست کمیته های تخصصی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران که با حضور رییس شورای و شهردار تهران برگزار گردید، اضافه نمود: شهرنشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال تاثیرگذار بر زندگی فرد، خانواده و جامعه است.

وی اضافه نمود: امروزه کیفیت زندگی شهری به طور مستقیم بر همه حیطه های فیزیکی، اجتماعی، مالی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی شهروندان تاثیر می گذارد.

وی گفت: جالب است بدانیم که در سال 2007 جمعیت شهرنشین جهان برای اولین بار از مرز 50 %گذشت و پیش بینی می گردد که این رقم در سال 2030 یعنی کمتر از 9 سال دیگر از مرز 65 %نیز بگذرد. در سال 2030 از هر سه نفر جمعیت جهان 2 نفر آن در شهر ها زندگی می کنند.

وی بیان طرح این پرسش که آیا امکان توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری نیز به موازات رشد جمعیت شهر ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: موضوع وقتی جدی تر می گردد که بدانیم که هم اکنون نیز زیرساخت های شهری با اندازه جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی جدی در این حوزه وجود دارد.

پیرهادی تاکید نمود: علاوه بر شهرنشینی، مسائل مربوط به تغییر اقلیم، امنیت غذا و آب، بحران های اجتماعی - مالی، نزاع ها و درگیری های داخلی و اپیدمی ها نیز از معضالت قرن حاضر هستند.

وی تاکید نمود: این مسائل مخصوصا در کشور های کمتر پیشرفته و به ویژه در شهر ها نمایان تر خواهند بود.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا عنوان نمود: بنابراین سرعت رشد شهرنشینی در جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه، طوری است که شهر ها را با مسائل جدی و متعددی روبرو خواهد ساخت.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال بانک جهانی پیش بینی می نماید که بر خالف تصور عامه، قطب اصلی فقر در آینده، در شهر ها متمرکز خواهد بود.

عضو شورا ادامه داد: بیش از یک سوم شهرنشینان در سراسر جهان، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی خواهند کرد که بالطبع این شرایط جوامع را با مسائلی نظیر افزایش آسیب های اجتماعی، شرایط نامطلوب محیط زندگی، افزایش فقر، خشونت، اعتیاد، بیماری های مزمن و طغیان بیماری های نو پدید، روبرو خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه شرایط در کشور ما از میانه جهان بالاتر است، گفت: طبق سرشماری های اجرا شده در کشور، اندازه شهرنشینی در سال 1335 در ایران حدود 31 %بوده است که این اندازه در سال 1375 یعنی فقط طی 40 سال، به اندازه 61 %رسیده است.

به گفته وی، آخرین سرشماری مربوط به سال 1395 است که نشان می دهد اندازه شهرنشینی در ایران از مرز 70 %نیز گذشته است.

عضو شورا اضافه نمود: این موضوع کاملا واضح است که کلید حل بسیاری از این مسائلدر دست دولتمردان، سیاستگزاران محلی و مدیران شهری است.

به گفته پیرهادی، برنامه ریزی مطلوب و مدیریت شهری مناسب، می تواند به وسیله حمل و نقل فعال، طراحی پویای فضا های شهری، رعایت استاندارد های مسکن و شهرسازی، تسهیل دسترسی شهری برای همه اقشار جامعه، توسعه فعالیت های اجتماعی و مشارکتی و هم چنین همکاری و هماهنگی بین بخشی، می تواند نقش به سزایی در ارتقاء سطح محیط زیست و سالمت شهر و شهروندان داشته باشد.

عضو شورا عنوان نمود: در سند منظره 20 ساله کشور، یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، سلامت، فرصت های برابر، توزیع مناسب عایدی، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب، ذکر شده است.

وی با بیان اینکه دستیابی به این منظره نیازمند توجه جدی به حوزه های مختلف شهری است، اضافه نمود: بدین منظور استقرار یک نظام جامع و یکپارچه سیاستگزاری در حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری لازم است.

پیرهادی اضافه نمود: مرور مطالعات اجرا شده در حوزه های مختلف مدیریت شهری و محیط زیست شهر تهران حاکی از این است که مرکز جمهوری اسلامی ایران با چالش های متعددی در حوزه های گوناگون روبرو است که می توان به مواردی همانند، افزایش اندازه بیماری های واگیردار از جمله کووید 19 و بیماری های غیرواگیردار مزمن ناشی از استرس های شهری اشاره نمود.

وی ادامه داد: ضعف در شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توسعه شهر اعم از اقدامات زیرساختی و عملکردی؛ وجود بافت های فرسوده، سکونت گاه های غیررسمی داخل شهر ها و حاشیه شهر ها و مهاجرین؛ توجه نداشتن کافی به سلامت روانی و اجتماعی شهروندان و سیاست گذاری های مربوط به آن؛ از دیگر موارد مورد اشاره است.

رییس کمیسیون سلامت شورا؛ ادامه داد: وجود انواع آلودگی های زیست محیطی و در راس آن ها آلودگی هوا؛ ضعف در امنیت و ایمنی مواد غذایی و تغذیه و سبک زندگی شهری؛ تغییر اقلیم و چالش های مربوط به آن؛ اندازه خطر وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، فرونشست از دیگر چالش ها می باشد.

وی به کمبود فضای سبز در بعضی نقاط شهر تهران؛ ضعف در ساماندهی مشاغل، ضعف در سیما و منظر شهری؛ افزایش ساختمان های ناایمن در سطح شهر؛ افزایش هزینه های نگهداشت شهر تهران و ضعف در مدیریت پسماند، به عنوان ساثر چالش ها، اشاره نمود.

پیرهادی تاکید نمود: حل این مسائل نیازمند نگاه تخصصی و جهادی، مسئله محور بودن، مبتنی بر شواهد و جامعه محور بودن است.

وی تاکید نمود که کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران یکی از کمیسیون های ششگانه شورا است که وظیفه سیاستگزاری و تبیین راهبرد های حوزه مربوطه را در راستای توسعه پایدار، حفظ و بهبود محیط زیست شهری، ارتقای سالمت شهر و شهروندان، بهبود ایمنی و کاهش مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، ارائه مطلوب خدمات شهری و بهبود سیما و منظر شهری را به عهده دارد.

پیرهادی با بیان اینکه تحقق این مهم، نیازمند استفاده از همه ظرفیت های موجود و مشارکت همه بخش ها از جمله نهاد های اجرایی، مردمی، نخبگان و... می باشد، اضافه نمود: ساختار که به لطف خداوند متعال امروز از آن رونمایی خواهیم کرد، سعی دارد بستری را برای تحقق اهداف این کمیسیون در دوره نو فراهم کند.

به گفته وی، گستردگی موضوعات و امور محوله به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و لزوم اتخاذ رویکرد تخصصی به موضوعات مربوط به کمیسیون و از طرف دیگر تعدد ذی نفعان و همکاران این حوزه در آنالیز و تدوین برنامه ها و لزوم استفاده از تمام ظرفیت های موجود در آنالیز جامع وضع موجود شهر تهران در شاخص های سلامت، محیط زیست، ایمنی و خدمات شهری، سیاستگزاری محلی، نظارت و ارزیابی اقدامات و برنامه ها ما را بر آن داشت که این ساختار را طراحی و پس از کسب نظر خبرگان شهر، آن را اجرایی کنیم.

پیرهادی ادامه داد: آنچه ما در پی آن هستیم و امیدواریم کارگروه ها در تحقق آن به کمیسیون و نهایتا شهر یاری کنند این است که اولا وضع موجود شهر را به صورت دقیق آنالیز کرده و عوامل و علل زمینه ای آن را تحلیل کنند.

وی اضافه نمود: هم چنین انتظار داریم راهبرد ها و راه چاره های بهبود وضع موجود را احصا و پیشنهاد کنند.

رییس کمیسیون سلامت شورای تهران، ادامه داد: از اقدامات دیگری که این ساختار انجام خواهد داد این است که برنامه های 5 ساله شهرداری تهران را با استفاده از شاخص های عینی و کمی معین شده پایش کرده و در آنالیز طرح ها، لوایح، پیشنهادات، مطالعات و گزارش ات همکاری کنند.

پیرهادی گفت: امیدواریم که این ساختار که متشکل از مسئولین، نهاد های مردمی، دانشمندان و سازمان های مر دمی است بتواند بستری برای تصمیم گیری مناسب و مشارکتی برای حل مشکالت شهر باشند.

منبع: خبرگزاری آریا

به "زیرساخت های شهری با مقدار جمعیت، متناسب نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زیرساخت های شهری با مقدار جمعیت، متناسب نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید